این قسمت رنو داستر را به یک غواص تشبیه کرده ایم که می تواند از رودخانه هایی با عمق مشخص عبور کند؛

حداکثر ارتفاع رانندگی در رودخانه برای رنو داستر 40 سانتیمتر و فاصله کف خودرو از سطح زمین 21 سانتیمتر است.