renault shahpary شاه پری نماینده رسمی نگین خودرو گارانتی رنو خدمات پس از فروش رنو

موارد نقض و لغو گارانتی

تمامى خودرو یا قسمت هاي مرتبط در حالات زیر از پوشش گارانتی خارج می شود: 

 1 -در صورتیکه بر اثر تصادف یا حوادث، اتومبیل دچار عیب و نقصى گردد که بر عملکرد قسمتهاى دیگر خودرو تاثیر بگذارد. 

 2 -دستکاري سیستم کیلومترشمار به طوري که تشخیص مسافت طی شده ممکن نباشد. 

توجه: چنانچه کیلومترشمار خودرو شما کار نمى کند در اسرع وقت به نزدیکترین شعبه یا عاملیت خدماتى شرکت نگین خودرو مراجعه نمایید. 

 3 -هر گونه تعمیرات فنی که در خارج از شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو انجام پذیرفته باشد. 

 4 -اعمال هرگونه تغییرات در خودرو نظیر تقویت موتور، حذف قطعات یا جایگزین نمودن قطعات دیگر (خارج نمودن خودرو از شرایط استاندارد اولیه)

 5 -در صورت نصب لوازم جانبی و یا آپشن هاى مرتبط با برق خودرو در خارج شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو. مانند: دزدگیر

 6 -عیوب حاصله ناشی از استفاده نامناسب (حتى کوتاه مدت) از خودرو نظیر عبور با خودرو از میان آب که منجر به آسیب به موتور گردد- استفاده در مسابقه رانندگی و .... 

 7 -استفاده از هرگونه ادتیو، مکمل هاي سوخت، مواد انژکتورشوي، سوخت ناخالص و ... بدلیل احتمال آسیب به موتور یا سیستم سوخت رسانی

 8 -در صورتى که سرویس هاى ادوارى خودرو (مطابق با موارد مندرج در بخش «سرویس ها و نگهدارى خودرو» این دفترچه راهنما) در موعد مقرر و در شبکه خدمات پس از فروش شرکت نگین خودرو صورت نپذیرفته باشد.

 9 -در صورتى که پلاك شناسایى هویت خودرو از بین رفته باشد